Zásady ochrany osobných údajov

Základné ustanovenia

 • Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Kompas, s.r.o., IČO: 44 199 686 , DIČ: 2022620710 , Zábrehy  699/5, 010 07 Žilina (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 • Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: Kompas, s.r.o., Zábrehy  699/5, 010 07 Žilina, email: info@dentalkompas.sk, tel. +421 904 916 776.
 • Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia vašej on-line objednávky alebo dotazu.
 • Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje.

Počas online objednania sú o Vašej osobe zbierané nasledovné osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • stručný dotaz pre objednávku alebo inú informáciu k stomatologickému výkonu
 • telefonický kontakt
 • emailová adresa

Účel spracovania osobných údajov prostredníctvom on-line formulára je:

 • vybavenie Vašej objednávky alebo dotazu k stomatologickému výkonu
 • stomatologický zákrok na základe on-line vyplneného formulára

Doba uchovávania osobných údajov

 • Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k stomatologického výkonu a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov.
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov

 • Vaše údaje sú spracovávané prostredníctvom stomatologického softwérového vybavenia kliniky, ku ktorému majú prístup všetci zamestnanci prevádzkovateľa.
 • Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Vaše práva – za podmienok stanovených v Zákone máte:

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona
 • právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov

Podmienky zabezpečení osobných údajov

 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov ako sú antivírusové programy a technologické zabezpečenie softwarového systému kliniky.
 • Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len zamestnanci kliniky prevádzkovateľa.

Záverečné ustanovenia

 • Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.10.2019

Recenzie

default image
Helena Woleková
Spokojná zákazníčka
Dentálna hygiena
Dentálna hygiena DentalKompas
5

Môžem len a len odporúčať .... veľmi milá, ústretová, šikovná a v neposlednom rade pekná pani hygienička Vám okrem svojej práce aj všetko vysvetlí pripadne poradí... s istotou môžem povedať, že prídem opäť.

<< Predchádzajúce
Ďalšie >>

U nás vám dentálnu hygienu preplatí každá zdravotná poisťovňa.

Otváracie hodiny

Pondelok: 8:00 – 14:00
Utorok: 8:00 – 14:00
Streda: 12:00-18:00
Štvrtok: 8:00 – 14:00
Piatok: 7:30-12:00
Len na objednávku
Sob., Nedele a sviatky nepracujeme.
Zásady ochrany osobných údajov